Tea performing arts, tea terminology and translation, promote tea studies and innovations. *Contact ,icetea8@gmail.com, Trad. and Simp. Chinese used. Blog since 6/23/2005
Name: Steven R. Jones; Link: http://teaarts.blogspot.com/
===
名字:瓊斯史迪芬Steven R. Jones, 網址: http://teaarts.blogspot.com/

7/26/2008

Big Country Big Teas

Name Place of Origin (Province of Origin)
Long Jing Dragon Well Xi Hu (Zhe Jiang)
Bi Luo Chun Spring Snail Tai Hu (Jiang Su)
Tie Guan Yin Iron Goddess An Xi (Fu Jian)
Mao Feng Fur Peak Huang Shan (An Hui)
Yin Jan Silver Needle Jun Shan (Hu Nan)
Qi Men Hung Qi Men Red Qi Men (An Hui)
Da Hung Pao Big Red Robe Wu Yi Shan (Fu Jian)
Gua Pien Mellon Seed Liu An (An Hui)
Bai Hao Yin Jan White Fur Silver Needle Fu Ding (Fu Jian)
Puer Puer Si Mao (Yun Nan)
Wu Lung Oolong Nan Tou (Taiwan)
Yun Wu Cloud & Fog Lu Shan (Jiang Xi)
Mao Jian Fur Tip Sin Yang (Hu Nan)
Gan Lu Sweet Dew Ming Ding (Si Chuan)
Mao Jian Fur Tip Du Yun (Gui Zhou)
Muo Li Hua Jasmine Su Zhou (Jiang Su)
Yu Lu Jade Dew En Si (Hu Bei)
Zhu Cha Pearl Tea Ping Shui (Zhe Jiang)
Hou Kui Monkey King Tai Ping (An Hui)